Terug naar home scherm

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Artikel 1. Definities.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes B.V. (hierna te noemen: "Boekwinkeltjes"), Holterweg 104 te Nijverdal, Kamer van Koophandel nummer 04061579, BTW identificatienummer NL8155.00.294.B01;
Advertentie: een op de Website geplaatste of daartoe aangeboden advertentie, waarin tweedehands boeken worden gevraagd;
Adverteerder: degene die een Advertentie plaatst op de Website;
Gebruiker: degene die, anders dan als Adverteerder, gebruik maakt van de Website;
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Website;
Persoonsgegevens: de door Adverteerder of Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats gegevens, emailadres en bankrekeningnummer;

Artikel 2. Toepasselijkheid.
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Adverteerders respectievelijk Gebruikers enerzijds en Boekwinkeltjes anderzijds. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de relatie tussen Adverteerders en Gebruikers onderling. Derden, zoals auteursrechthebbenden, kunnen aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.
2.2 Door gebruik te maken van de Website aanvaardt Adverteerder en Gebruiker deze algemene voorwaarden.
2.3 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

Artikel 3. Advertentie; plaatsing.
3.1 Door het plaatsen van een Advertentie op de Website komt een overeenkomst tot stand tussen de Adverteerder en Boekwinkeltjes. Daarbij gelden de tarieven en overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op de Website alsmede de Voorwaarden.
3.2 Plaatsing op de Website vindt plaats gedurende 28 dagen, tenzij anders bepaald.
3.3 Door het aanbieden van een Advertentie geeft de Adverteerder Boekwinkeltjes toestemming de in de Advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de Website.
3.4 Boekwinkeltjes spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de Adverteerder reacties op zijn Advertentie krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de Website. Boekwinkeltjes is uitdrukkelijk geen partij bij enige Overeenkomst.
3.5 De Adverteerder is verplicht er onverwijld zorg voor te dragen dat de Advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra deze voor de Adverteerder niet meer van toepassing is.

Artikel 4. Opgave van gegevens.
Indien bij het gebruik van de Website gegevens dienen te worden verstrekt, zoals NAW-gegevens, e-mailadres of het onderscheid zakelijk dan wel particulier Adverteerder, dienen deze gegevens volledig, juist en actueel te zijn.
Gebruiker garandeert bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van de Website.

Artikel 5. Inhoud van de Advertentie.
5.1 De informatie die door de Adverteerder in een Advertentie of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het gezochte product. De Advertentie mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van de Adverteerder in het algemeen aan te prijzen.
5.2 De inhoud van de Advertentie dient te voldoen aan de regels voor het plaatsen van Advertenties zoals weergegeven op de Website, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd.
5.3 Boekwinkeltjes behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van Advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen.
Boekwinkeltjes zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met de Voorwaarden of met de in 5.2 bedoelde regels. De Adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 6. Betaling;incasso.
6.1 Voor het plaatsen van een Advertentie in bepaalde situaties dient door de Adverteerder te worden betaald. Deze situaties zijn aangegeven op de Website.
6.2 Indien sprake is van een betaalde Advertentie draagt Boekwinkeltjes er zorg voor dat de Advertentie wordt geplaatst op de Website nadat de Adverteerder de betaalprocedure zoals vermeld op de Website juist heeft doorlopen en Boekwinkeltjes hiervan bericht heeft ontvangen. De Adverteerder ontvangt een factuur per e-mail.
6.3 Boekwinkeltjes is gerechtigd de Adverteerder per direct uit te sluiten van gebruik van de Website indien de Adverteerder in strijd handelt met de bedoelde betaalprocedure.
6.4 De aangegeven betaaltermijn geldt als een fatale termijn. Indien niet binnen de betreffende termijn het volledige verschuldigde bedrag is voldaan is de Adverteerder van rechtswege in gebreke en is vanaf de vervaldatum een rente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt gerekend. Bij niet tijdige betaling is Boekwinkeltjes tevens gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
6.5 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de Adverteerder, waarbij deze kosten op tenminste 10% van de verschuldigde hoofdsom worden gesteld, met een minimum van € 50.

Artikel 7. Vrijwaring.
7.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de inhoud van de Advertentie (zoals tekst en/of foto's) geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, alsmede dat deze geen wet- en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn en voorts voldoen aan de in artikel 5 lid 2 bedoelde regels.
7.2 Adverteerder vrijwaart Boekwinkeltjes tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan het sub 7.1 bepaalde. De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door Boekwinkeltjes moeten worden gemaakt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.
8.1 Boekwinkeltjes is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Adverteerders of Gebruikers van de Website maken. Boekwinkeltjes is niet aansprakelijk voor gedragingen van Adverteerders of Gebruikers, voor de inhoud van Advertenties of voor de producten en diensten die worden gevraagd c.q. aangeboden.
8.2 De informatie die door Boekwinkeltjes zelf op de Website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Boekwinkeltjes niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.
8.3 De aansprakelijkheid van Boekwinkeltjes voor haar verplichtingen op grond van de met de Adverteerder gesloten Overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de Adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van de Advertentie.
8.4 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van Adverteerders of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 9. Klantenservice.
9.1 Boekwinkeltjes stelt aan Adverteerders en Gebruikers een Klantenservice ter beschikking, waar zij per e-mail terecht kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing van Advertenties en/of het gebruik van de Website.
9.2 De Klantenservice beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. Boekwinkeltjes is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de Klantenservice verstrekte adviezen.
9.3 Klachten over een Advertentie, een Adverteerder of de Website in het algemeen kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend via het contactformulier op de Website. Klachten die op andere wijze worden ingediend worden niet in behandeling genomen. De indiener van een klacht ontvangt binnen vijf werkdagen een schriftelijke reactie.

Artikel 10. Privacy; Gebruik van gegevens.
10.1 In het kader van de exploitatie van de Website worden persoonsgegevens verzameld. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is Boekwinkeltjes.
10.2 Op de verwerking van de in artikel 10.1 genoemde gegevens is de Privacy Verklaring van Boekwinkeltjes van toepassing.
10.3 Het is Gebruikers en Adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via de Website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:
- het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Advertentie, ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
- het verzamelen van emailadressen van Gebruikers en/of Adverteerders
Bij misbruik van bovengenoemde behoudt Boekwinkeltjes zich het recht voor Gebruikers en of Adverteerders definitief te weren van de Website.

Artikel 11. Beveiliging.
11.1 Boekwinkeltjes spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
11.2 Boekwinkeltjes is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.

Artikel 12. Sites en diensten van derden.
12.1 De Website en Advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Boekwinkeltjes heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
12.2 Indien en voor zover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Boekwinkeltjes is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Artikel 13. Deeplinken naar de Website.
Boekwinkeltjes staat Gebruikers in beginsel toe op andere websites (deep)links aan te brengen naar de Website, zolang deze (deep)links een correct, actueel en volledig zoekresultaat op de Website opleveren. Boekwinkeltjes is gerechtigd de toestemming op ieder moment, naar eigen bevinden en zonder opgave van redenen in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Gebruiker. De Gebruiker dient dan binnen één week na ontvangst van de kennisgeving de (deep)links naar de Website te verwijderen en verwijderd te houden.

Artikel 14. Feedback.
14.1 Gebruikers van de Website kunnen in de gelegenheid worden gesteld om op de Website feedback te geven inzake het verloop van de Overeenkomst met een Adverteerder.
14.2 Indien de Gebruiker naar het oordeel van Boekwinkeltjes misbruik maakt van de mogelijkheid tot het geven van feedback, bijvoorbeeld door het gebruik van beledigende taal, kan Boekwinkeltjes de toegang van deze Gebruiker tot de Website blokkeren.
14.3 Het is Adverteerders niet toegestaan om feedback te geven op een eigen Advertentie op de Website (al dan niet door gebruik te maken van andere emailadressen).

Artikel 15. Uitsluiting.
15.1 Handelen op de Website is slechts toegestaan aan personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.
15.2 Een minderjarige mag slechts handelen op de Website als hij/zij daarvoor toestemming heeft gekregen van de wettelijk vertegenwoordiger of zelfstandig als het een rechtshandeling betreft die in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk door een minderjarige van zijn/haar leeftijd zelfstandig wordt verricht.
15.3 Boekwinkeltjes behoudt zich het recht voor om Adverteerders en Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden.
15.4 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Boekwinkeltjes om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Intellectuele eigendom.
16.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij Boekwinkeltjes respectievelijk haar licentiegevers. Het voorgaande is niet van toepassing op de inhoud van geplaatste Advertenties.
16.2 Het is Gebruikers en Adverteerders verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen danwel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Boekwinkeltjes, met uitzondering van de op grond van artikel 13 toegestane deeplinks.

Artikel 17. Slotbepalingen.
17.1 Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.
17.2 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
17.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen eenzijdig door Boekwinkeltjes worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing.

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl